ads

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

หลักการเข้ารหัสแบบ Base64

Base64 เป็นวิธีการเข้ารหัสอย่างหนึ่ง ทำโดยเปลี่ยนจากคำหรือข้อความไปเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถอ่านได้ง่าย สำหรับวิธีการเข้ารหัสแบบ base64 ทำได้ดังนี้

ยกตัวอย่างคำว่า “Spider” ต้องการเข้ารหัสแบบ base64 ขั้นตอนแรกให้ถอดค่ารหัส ASCII ของแต่ละตัวอักขระ ดังตารางที่ 1

IPB Image

จะได้ว่า “Spider” คือ 83 112 105 100 101 114 ในระบบเลขฐาน 10 ต่อจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นระบบเลขฐาน 2 และเขียนติดกันดังนี้
010100110111000001101001011001000110010101110010

ตัดสตริงของบิตดังกล่าวออกเป็นช่วงละ 6 บิต
010100 110111 000001 101001 011001 000110 010101 110010

ซึ่งจะได้เลขในระบบฐาน 10 ดังนี้
20 55 1 41 25 6 21 50
เปลี่ยนจากเลขในระบบฐาน 10 ที่ได้ให้เป็นอักขระ base64 โดยใช้ตาราง Base64 Encoding* แสดงดังตารางที่ 2

IPB Image

ดังนั้นคำว่า “Spider” เมื่อได้เข้ารหัสแบบ base64 จะถูกเปลี่ยนเป็น “U3BpZGVy”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น